Polityka Cookies


POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"
Zasady przechowywania i wykorzystania infromacji na stronie internetowej iPolska

 

Wyrażanie zgody na instalację przez witrynę plików cookies podczas każdej wizyty z serwisie mogłoby być uci±żliwe. W my¶l nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta może wyrazić zgodę poprzez odpowiednie ustawienia przegl±darki internetowej. Od chwili uzyskania tych informacji decyzja korzystania z serwisu bez zmiany ustawień przegl±darki jest traktowana jako ¶wiadomy wybór użytkownika.

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyj±tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowi± dane informatyczne, w szczególno¶ci pliki tekstowe, które przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone s± do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj± nazwę strony internetowej, z której pochodz±, czas przechowywania ich na urz±dzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczaj±cym na urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj±cym do nich dostęp jest operator niniejszego Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane s± w celu:

  • dostosowania zawarto¶ci stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno¶ci pliki te pozwalaj± rozpoznać urz±dzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wy¶wietlić stronę internetow±, dostosowan± do jego indywidualnych potrzeb

  • tworzenia statystyk, które pomagaj± zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystaj± ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawarto¶ci

  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 5. W ramach Serwisu stosowane s± dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" s± plikami tymczasowymi, które przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wył±czenia oprogramowania (przegl±darki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika przez czas okre¶lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. W ramach Serwisu stosowane s± następuj±ce rodzaje plików cookies:

  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiaj±ce korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj±ce pliki cookies wykorzystywane do usług wymagaj±cych uwierzytelniania w ramach Serwisu

  • pliki cookies służ±ce do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu

  • "wydajno¶ciowe" pliki cookies, umożliwiaj±ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu

  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiaj±ce "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wygl±du strony internetowej itp.

  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiaj±ce dostarczanie Użytkownikom tre¶ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służ±ce do przegl±dania stron internetowych (przegl±darka internetowa) domy¶lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz±dzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mog± dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotycz±cych plików cookies. Ustawienia te mog± zostać zmienione w szczególno¶ci w taki sposób, aby blokować automatyczn± obsługę plików cookies w ustawieniach przegl±darki internetowej b±dĽ informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urz±dzeniu Użytkownika Serwisu. Informacje dotycz±ce sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przegl±darkach internetowych znajduj± się w dalszej czę¶ci niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o możliwo¶ci i sposobach obsługi plików cookies dostępne s± w ustawieniach oprogramowania (przegl±darki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przegl±darki.

 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mog± wpłyn±ć na niektóre funkcjonalno¶ci dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 9. Pliki cookies zamieszczane w urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mog± być również przez współpracuj±cych z operatorem Serwisu reklamodawców, partnerów oraz podmiotów trzecich (np. Facebook, Twitter, Google itp.).

 10. Więcej informacji o plikach cookies znaleĽć można na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

 

Aplikacje mobilne a pliki cookies
Podobnie, jak w przypadku witryny internetowej, Użytkownik aplikacji mobilnej Operatora Serwisu jest informowany o wykorzystywaniu plików działaj±cych podobnie do cookies w przegl±darce internetowej.

Pliki takie maj± za zadanie m. in. zapisywanie informacji o preferencjach Użytkownika, jak również ustawień aplikacji.

Komunikat informuj±cy o wykorzystywaniu takich plików widnieje na stronach, z których można legalnie aplikacje Operatora Serwisu pobrać, tj. w sklepach producentów mobilnych systemów operacyjnych.

Instalacja i użytkowanie aplikacji mobilnych Operatora Serwisu pobranych z jakiegokolwiek Ľródła jest traktowana jako wyrażenie zgody na zapisywanie na urz±dzeniu końcowym Użytkownika plików działaj±cych podobnie do plików cookies.

W przypadku braku zgody na ww. należy zaprzestać użytkowania aplikacji oraz usun±ć j± z urz±dzenia końcowego.

 

 

PLIKI COOKIES - INSTRUKCJA
Usuwanie, wył±czanie przechowywania, przywracanie przechowywania plików cookies

 

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależno¶ci od przegl±darki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajduj± się w zakładce "Pomoc" w każdej przegl±darce internetowej.

 

Pliki cookies w przegl±darkach internetowych
W opcjach przegl±darki należy wybrać opcję odpowiadaj±c± za ustawienia prywatno¶ci:

 

Google Chrome
Domy¶lne ustawienia przegl±darki Google Chrome zezwalaj± na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • klikn±ć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia"

 • klikn±ć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony

 • wybrać opcję "Ustawienia tre¶ci" w opcjach "Prywatno¶ć"

 • wybrać ż±dane ustawienia

 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy klikn±ć w "Zarz±dzaj wyj±tkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn

 • aby zatwierdzić zmiany należy klikn±ć w przycisk "Gotowe"

 

Microsoft Internet Explorer
Domy¶lne ustawienia przegl±darki Microsoft Internet Explorer zezwalaj± na przechowywanie plików cookies, ale blokuj± pliki, które mog± pochodzić z serwisów niestosuj±cych polityki prywatno¶ci. Aby zmienić ustawienia należy:

 • klikn±ć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe"

 • wybrać zakładkę "Prywatno¶ć"

 • za pomoc± suwaka okre¶lić ż±dany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies)

LUB:

 • klikn±ć przycisk "Zaawansowane" i samodzielnie wybrać ż±dane ustawienia;

 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy klikn±ć w "Witryny" i wybrać własne ustawienia dla witryn;

 • zatwierdzić zmiany za pomoc± przycisku "OK"

 

Mozilla Firefox
Domy¶lne ustawienia przegl±darki Mozilla Firefox zezwalaj± na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • klikn±ć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: klikn±ć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje"

 • następnie wybrać zakładkę "Prywatno¶ć" i zaznaczyć ż±dane ustawienia

 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy klikn±ć w "Wyj±tki" i wybrać własne ustawienia dla witryn

 • zatwierdzić zmiany za pomoc± przycisku "OK"

 

Opera
Domy¶lne ustawienia przegl±darki Opera zezwalaj± na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • klikn±ć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka"

 • zaznaczyć ż±dane ustawienia

 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wej¶ć na wybran± stronę internetow±, klikn±ć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przej¶ć do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić poż±dane ustawienia

 • zatwierdzić zmiany za pomoc± przycisku "OK"

 

Safari
Domy¶lne ustawienia przegl±darki Safari zezwalaj± na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje"

 • klikn±ć ikonę "Prywatno¶ć"

 • zaznaczyć ż±dane ustawienia

 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy klikn±ć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn

 

Pliki cookies w programie Adobe Flash Player
Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje "na żywo"), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać w przegl±darce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html

 

Pliki cookies w przegl±darkach internetowych urz±dzeń mobilnych
Opis ustawień dostępny jest na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych:

W ramach systemów mobilnych dostępnych jest wiele różnych przegl±darek internetowych. Szczegółowe informacje na temat ustawień dotycz±cych plików cookies można uzyskać w ustawieniach w menu używanej przegl±darki.


Liczby mówią same za siebie

MasterSport rozpoczęcie działalności

1992

Rozpoczęcie
Działalności
MasterSport pracownicy

12

Wykfalifikowanych
pracowników
MasterSport podzespoły

10 000

Wyprodukowanych
pojemników
MasterSport oddziały

12

stałych
odbiorców